Faxe Ladeplads Strandjagtforening
/Vedtfoto.jpg

Vedtægterfor Faxe Ladeplads Strandjagtforening under Danmarks Jægerforbund

 
1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Faxe Ladeplads Strandjagtforening (FLS). Foreningens hjemsted er Faxe kommune.
2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund:
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen. FLS hæfter ikke for DJ's forpligtelser og DJ hæfter ikke for FLS’s forpligtelser.
3. Formål og opgave:
Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.
Ligeledes at varetage de medlemmer, som har bådplads og deres interesser i havnebestyrelsen.
4. Optagelse:
Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person, der er, eller ønsker at blive, jæger eller flugtskytte eller ønsker at være ejer eller bruger af bådplads i Faxe Ladeplads Lystbådehavn.
Lokalt støttemedlem. (Kan kun tegnes af ikke-jægere, som skal udfylde tro- og love erklæring ved indmeldelse om, at vedkommende ikke er jagttegnsberettiget. Medlemmerne har kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening og uden ret til medlemsblad)
5. Ophør:
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af december.
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådan flertal, kan eksklusionen
vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
Medlemskabet ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
6. Kontingent og hæftelse:
Alle medlemmer betaler et kontingent, der hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
7. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske via mail, sms eller brev til medlemmerne, samt på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalfor­samling.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen for 2 år.
    a) Formand eller kasserer
b) 1, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer jfr. § 10
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
8. Valg af bilagskontrollant for 1 år.
9. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år.
10. Eventuelt.
8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske via mail, sms eller brev til medlemmerne, samt på foreningens hjemmeside med mindst 1 uges varsel.
9. Afstemninger:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har kun en stemme.
Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger tages ved simpelt absolut stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
 
10. Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 5 eller7 medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen skiftevis på lige eller ulige år og efter de generelle bestemmelser for valg,
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af bestyrelsens medlemmer begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.
Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
11. Faxe Ladeplads Lystbådehavn:
Bestyrelsen udpeger blandt foreningens medlemmer en repræsentant til Faxe Ladeplads Lystbådehavns bestyrelse for 1 år. Genvalg kan finde sted.
12. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med kassereren. (Kassereren er dog bemyndiget til egenhændigt at foretage foreningens løbende dispositioner).
13. Formue og regnskabsår:
Foreningens kontante formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller i sikre værdipapirer.
Regnskabsåret er 1. september - 31. august.
14. Bilagskontrollant:
Bilagskontrollant vælges af og blandt medlemmerne jfr. § 7, bilagskontrollanten eller dennes suppleant kontrollerer bilagene og påtegner dette
Et medlem af bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollant eller suppleant for denne.
15. Sammenslutning
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.
16. Opløsning. Faxe Ladeplads Strandjagtforening:
Generalforsamlingen kan vedtage at opløse foreningen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum. Det kræves, at mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer for en opløsning.
Foreningens eventuelle faciliteter, som fiskehytter, røgovn og redskaber for fritidsfiskere m.m. skal overtages til havnens brugere.
Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for 5-årsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5-årsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i Faxe kommune.
17. Ikrafttræden:
Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 29. oktober 2018, træder i kraft ved denne generalforsamlings afslutning og ophæver samtidig alle tidligere gældende vedtægter, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.
sign. Jørgen Nielsen,          sign. Carsten Petersen          sign. Tommy Andersen
formand                               kasserer                                    bilagskontrollant   
 sign.                    Jægerne/Danmarks Jægerforbund
/Vedtegter underskrifter.jpg
Faxe Ladeplads Strandjagtforening